Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับคณะ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2557
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2556

ระดับหลักสูตร

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2557
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2556

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2557    ปรับปรุง 1
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2553

Comments are closed.

Scroll To Top