Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » 55-บริการวิชาการ

55-บริการวิชาการ

บริการวิชาการ 55

 

ลำดับ

โครงการ

วัน/สถานที่/งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลประเมินตามตัวบ่งชี้
(ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ)

ที่

รายละเอียด

ผล

ผลการดำเนินงาน

1

กิจกรรมจัดอบรมเชิงวิชาการบุคลากร 15-มิ.ย.-55 1. เพื่อบริการวิชาการด้าน

1

ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน

P

1. ผู้เข้าร่วม จำนวน 33 คน
ทางการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีแก่บุคลากรทาง

2

ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 75

P

2. ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87
12,000 บาท การศึกษากลุ่มเป้าหมาย

3

ความพึงพอใจ ร้อยละ 75

P

3. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.80
2. เพื่อจัดอบรมสัมมนาเชิง

4

การนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 65

P

4. การนำความรู้ใปใช้ ร้อยละ 86.40
วิชาการเผยแพร่ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากรทางการศึกษา

2

กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเชิงวิชาการ 15 – 17 มิ.ย. 55 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร

1

ผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน

P

1. ผู้เข้าร่วม จำนวน 312 คน
ของนักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรม ณ หอประชุม ของสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

2

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80

P

2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 87.20
ซอฟต์แวร์ จันทน์ผา 2. เพื่อกระจายโอกาสให้
43,500 บาท นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง
หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป
3. เพื่อให้นักศึกษาชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ได้รู้จักและ
เข้าใจถึงรายละเอียดการเรียน
การสอนของสาขาวิชา
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
การค้นคว้าและสิ่งประดิษฐ์
5. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม
ของอาจารย์และนักศึกษา
6. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชนท้องถิ่น

3

การอบรมการใช้งาน TABLET กับการเรียน

9-10 ส.ค. 55

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ

1

ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน

P

1. ผู้เข้าร่วม จำนวน 102 คน
การสอนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ความรู้ในเรื่องการใช้งาน

2

ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 75

P

2. ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80.59
E-Book

22,200 บาท

TABLET กับการเรียนการสอน

3

ความพึงพอใจ ร้อยละ 75

P

3. ความพึงพอใจ ร้อยละ 84.31
และการประยุกต์ใช้งาน

4

การนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 65

P

4. การนำความรู้ใปใช้ ร้อยละ 82.75
โปรแกรม E-Book ในยุค
ปัจจุบัน
2. เพื่อดำเนินการจัดอบรม
ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับ
การใช้บริการ
3. เพื่อให้เกิดด้านบริการ
วิชาการในการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้เข้ารับการอบรม

4

อบรมเครื่องมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม

9-10 ส.ค. 55

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ

1

ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน

P

1. ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน
ด้วยระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ความรู้ในเรื่องเครื่องมือวัด

2

ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 75

P

2. ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 85.33

19,040 บาท

และควบคุมทางอุตสาหกรรม

3

ความพึงพอใจ ร้อยละ 75

P

3. ความพึงพอใจ ร้อยละ 83.17
ด้วยระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ

4

การนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 65

P

4. การนำความรู้ใปใช้ ร้อยละ 85.33
2. เพื่อดำเนินการจัดอบรมของ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับ
กับผู้ใช้บริการ
3. เพื่อให้เกิดด้านบริการ
วิชาการในการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาครัฐ
และเอกชน

5

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

16-มี.ค.-55

1. เพื่อให้บริการทางวิชาการ

1

ผู้เข้าร่วม จำนวน 15คน

P

1. ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและ

23-ส.ค.-55

แก่ชุมชนและสังคม

2

ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 75

P

2. ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.00
พลังงาน 2. เพื่อให้เกิดการพัฒนา

3

ความพึงพอใจ ร้อยละ 75

P

3. ความพึงพอใจ ร้อยละ 91.10
ความรู้ ที่ได้จากการให้บริการ

4

การนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 65

P

4. การนำความรู้ใปใช้ ร้อยละ 87.60
และการนำมาถ่ายทอดความรู้
สู่สังคม

6

โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการแก่

30-ม.ค.-13

1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความ

1

หน่วยงานภายนอก 2หน่วย

P

1. หน่วยงานภายนอก 2 หน่วย
ชุมชน

– 30 ก.ย. 55

สัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

2

ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90

P

2. ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 93.40
ในสาขาวิชากับชุมชน

3

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80

P

3. ความพึงพอใจ ร้อยละ 82.00
2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้

4

การนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 75

P

4. การนำความรู้ใปใช้ ร้อยละ90.00
ไปบริการวิชาการแก่สังคม

7

อบรม Sketch up เพื่อการบูรณาการ 28 ก.พ. – 1 มี.ค.56 เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะ

1

ผู้เข้าร่วม 30 คน

P

1. ผู้เข้าร่วม 30 คน
การเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ

2

ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 75

P

2. ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 78.89

1315

3 มิติให้กับบุคลากรทาง

3

ความพึงพอใจ ร้อยละ 75

P

3. ความพึงพอใจ ร้อยละ 78.89
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการ

4

การนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 65

P

4. การนำความรู้ใปใช้ ร้อยละ83.34
พัฒนาสื่อการสอน

8

การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม

9 – 10 ส.ค. 55

1.  เพื่อให้บุคลากรภายนอก

1

ผู้เข้าร่วม 40 คน

P

1. ผู้เข้าร่วม 40 คน

ณ 1315

สาขาวิชาเทคดนโลยี

2

ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90

P

2. ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 93.8

คณะเทคโนโลยี

การผลิต ได้เรียนรู้จาก

3

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80

P

3. ความพึงพอใจ ร้อยละ 90.7

อุตสาหกรรม

ประสบการณ์จริง

4

การนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 75

P

4. การนำความรู้ใปใช้ ร้อยละ90.2
2. เพื่อนำมาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพใน
อนาคตต่อไป

 

Comments are closed.

Scroll To Top