Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » 54-บริการวิชาการ

54-บริการวิชาการ

บริการวิชาการ 54

ลำดับ โครงการ วัตถุปรสงค์ กลุ่มเป้าหมาย (คน) วัน/สถานที่/งบประมาณ ผลประเมินตามตัวบ่งชี้
(ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ)
1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร น.ศ. มัธยมปลาย 10-12 มิ.ย. 54 1. นักศึกษาเข้ารับการ
กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานหลักสูตร  ของสาขาวิชาวิศวกรรม  30 คน ณ หอประชุม อบรมจำนวน 72 คน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (IT Fair) ซอฟต์แวร์ บุคลากร จันทน์ผา และบุคลากรภายนอก
2. เพื่อกระจายโอกาสให้ 20 คน งบประมาณ 282 คน
นักเรียน นักศึกษา ครู 11,700 บาท 2. ความพึงพอใจด้าน
ผู้ปกครอง หน่วยงานและ ความรู้ความเข้าใจ
ผู้สนใจทั่วไปในส่วนกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
และส่วนภูมิภาค เข้าถึงข้อมูล 3. ความพึงพอใจด้าน
หลักสูตรโดยทัดเทียมกัน ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
3. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยม เท่ากับ 3.77
ศึกษาตอนปลาย ได้รู้จักและ 4. ความพึงพอใจด้าน
เข้าใจถึงรายละเอียด การนำไปใช้ประโยชน์
การเรียนการสอนของสาขา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
วิชาฯ อย่างชัดเจน
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
การค้นคว้าและสิ่งประดิษฐ์
2 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 4 1. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร 50 – 100 คน 28 – 30 พ.ย. 55 1. บุคลากรภายนอกเข้ารับ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย จากทุกภาคส่วนได้นำเสนอ 40 ผลงาน ณ อาคารโอฬาร การอบรมจำนวน 200 คน
ผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน โรจน์หิรัญ และมีจำนวน 41 ผลงาน
และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทำให้ งปม. 35,500 บาท 2. ความพึงพอใจด้าน
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ภายนอก 61,000 บาท ความรู้ความเข้าใจ
ความคิดเห็น และประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
ในการวิจัย ระหว่างนักวิจัย 3. ความพึงพอใจด้าน
ผู้เชียวชาญ บุคลากรของรัฐฯ ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม เท่ากับ 4.03
นักวิจัยด้านพลังงานทดแทน 4. ความพึงพอใจด้าน
และวิสาหกิจได้พบปะแลกเปลี่ยน การนำไปใช้ประโยชน์
เรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ชุมชนได้
3. เพื่อประมวลผลงานวิจัยและ
การพัฒนาด้านพลังงานทดแทน
ของชุมชน เผยแพร่สู่สาธารณะ
3 อบรม Sketch up เพื่อการบูรณาการเรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และทักษะ บุคลากร 24 – 25 ธ.ค. 54 1. บุคลากรภายนอกเข้ารับ
การสอน  ในการใช้ โปรแกรมเขียนแบบ ทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 1315 การอบรมจำนวน 30 คน
(สาขาเทคโนโลยีโยธา) 3 มิติ ให้กับบุคลากรทาง 30 คน งปม. 30,000 บาท 2. ความพึงพอใจด้าน
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ
สื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
3. ความพึงพอใจด้าน
ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56
4. ความพึงพอใจด้าน
การนำไปใช้ประโยชน์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
4 โครงการอบรมการวัดและการควบคุมอุณหภูมิ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน 27-ม.ค.-55 1. บุคลากรภายนอกเข้ารับ
ในงานอุตสาหกรรมและประยุกต์ใช้งาน ได้รับความรู้ในเรื่องการวัดและ ณ ห้องประชุม 1315 การอบรมจำนวน 46คน
PLC Siemens S7-200 ในงานอุตสาหกรรม ควบคุมอุณหภูมิในงาน งปม.7,140 บาท 2. ความพึงพอใจด้าน
ขั้นต้น อุตสาหกรรมฯ ความรู้ความเข้าใจ
2. เพื่อดำเนินการจัดอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ให้สอดคล้อง 3. ความพึงพอใจด้าน
กับผู้ใช้บริการ ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
3. เพื่อให้เกิดด้านบริการวิชาการ เท่ากับ 4.14
ในการเรียนรู้และเสริมสร้าง 4. ความพึงพอใจด้าน
ความเข้มแข็งของผู้รับ การนำไปใช้ประโยชน์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
5 โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีใหม่ 1. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้รับ 30 คน 26-ม.ค.-55 1. บุคลากรภายนอกเข้ารับ
ในเครื่องวัดทางเซรามิก” การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ ณ ห้องประชุม 1315 การอบรมจำนวน 37 คน
เทคโนโลยีใหม่ในเครื่องวัด งปม. 30,000 บาท 2. ความพึงพอใจด้าน
ทางเซรามิก ความรู้ความเข้าใจ
2. เพื่อเป็นการบริการวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
สู่สังคม 3. ความพึงพอใจด้าน
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้าน ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
บริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ เท่ากับ 4.25
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 4. ความพึงพอใจด้าน
ของชุมชน และภาคเอกชน การนำไปใช้ประโยชน์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
6 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการแก่ชุมชน 1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความ 3 หน่วยงาน 28 ม.ค. – 30 ก.ย. 54 1. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน สาขาวิชาวิศวกรรม หน่วยงาน
สาขาวิชากับชุมชน ซอฟต์แวร์ 2. ความพึงพอใจด้าน
2. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา ความรู้ความเข้าใจ
ฝึกปฏิบัติจริงภายนอกเวลาเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67
3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ 3. ความพึงพอใจด้าน
ไปบริการวิชาการแก่สังคม ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13
4. ความพึงพอใจด้าน
การนำไปใช้ประโยชน์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
7 ออกค่ายพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านป่าเมี้ยง 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา 10 คน 5-พ.ค.-55 1. ผู้เข้าร่วม 10 คน
มีการดำเนินกิจกรรมออกค่าย ณ โรงเรียนบ้านป่าเมี้ยง
อาสาพัฒนาท้องถิ่น 2. ความพึงพอใจด้าน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ความรู้ความเข้าใจ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
ได้ที่ได้ศึกษาให้เข้ากับการ 3. ความพึงพอใจด้าน
ทำงาน ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เท่ากับ 4.36
และคณาจารย์มีกิจกรรม 4. ความพึงพอใจด้าน
ร่วมกัน การนำไปใช้ประโยชน์
4. เพื่อบูรณาการกับการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
การสอนในหลักสูตรอย่างน้อย
1 รายวิชา
5. เพื่อนำผลที่ได้จากโครงการ
บริการวิชาการมาบูรณาการ
กับงานวิจัย
6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
นำความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนการสอนไปให้ความรู้กับ
ชุมชน

Comments are closed.

Scroll To Top