Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » 55-ทุนวิจัย

55-ทุนวิจัย

ประกาศทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2555

เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ที่

ผู้วิจัย

ชื่อผลงาน

จำนวนเงิน

แหล่งงบประมาณ

วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญา

1 คุณสุปราณี ศิริอาภานนท์ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง การลดพลังงานในกระบวนการผลิตโดยการปรับวัตถุดิบกลุ่มด่างในเคลือบ

281,650

 413,300/2

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1 ก.ค. 55

2 อ.อดุลย์ ทรายตัน ศักยภาพและกลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

75,000

สำนักงานกองทุนสนับ สนุนการวิจัย

1 ต.ค. 55

3

อ.รวิภา  ยงประยูรอ. วราคม  วงศ์ชัย แนวทางการบูรณาการการจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้นตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

155,200

กองทุนอุดหนุนการวิจัย

(สกว.)

21 มิ.ย 55

4

อ. ศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์ การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นด้านแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลำปาง

99,000

 (297,000/3)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

31 ก.ค. 54

 

เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย

ที่

ผู้วิจัย

ชื่อผลงาน

จำนวนเงิน

แหล่งงบประมาณ

วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญา

1

อ. อดุลย์ ทรายตัน 

 

 

การบูรณาการองค์ความรู้จากโครงการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ในการเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุเซรามิกส์ กิจกรรมการทดลองที่ 6 Glaze and Materials

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-ม.ค.-55

2

ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ชั้นปีที่ 3 จากการเสริมแรงด้วยการใช้บันทึกรายงานผลการทำงาน รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2554

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-ม.ค.-55

3

อ.นราธิป  วงษ์ปัน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ e-Learning กับการสอนแบบปกติ รายวิชา 5653613 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-ม.ค.-55

4

อ.ยุทธนา    ไวประเสริฐ การควบคุมโซลิดสเตทด้วยไมโครคอรโทรเลอร์ในงานอุตสาหกรรม

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-ม.ค.-55

5

อ.ศรายุทธ  มาลัย วิธีการสอนแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการทดสอบวัสดุ

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-ม.ค.-55

6

อ.วีรชัย  สว่างทุกข์ สื่อแสดงการทำงานโทโปโลยีของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-ม.ค.-55

7

อ.สมพร  ติ๊บขัด การสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา เทคโนโลยีเครื่องมือกล

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-ม.ค.-55

8

อ.ปฐมพงศ์   พรมมาบุญ การสร้างและการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนรายวิชากลศาสตร์เครื่องจักรกล

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-ม.ค.-55

9

อ.แวอีเลียส  บินโซดาโอะ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-ม.ค.-55

10

อ.วิเชษฐ  ยิ้มละมัย การพัฒนาโคมไฟหลอด แอล อี ดี เพื่อใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-ม.ค.-55

11

อ.ศิริมา  เอมวงษ์ การพัฒนาเนื้อดินสโตนแวร์ อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22-พ.ค.-55

12

อ.สกล  จิโนสวัสดิ์ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 ด้วยขบวนการกลุ่ม

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7-ก.ค.-55

13

อ.ศุภวุฒิ  ผากา การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในรายวิชา 5574405 การป้องกันระบบไฟฟ้า

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22-พ.ค.-55

14

อ.ณิชา นภาพร    จงกะสิกิจ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา 5671102คณิตศาสตร์ดิสคีต เรื่อง ฟังก์ชั่น

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22-พ.ค.-55

15

อ.สลิล  โทไวยะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมของ รายวิชา 5673301 วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสม

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22-พ.ค.-55

16

อ.ญาดา เขื่อนใจ การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของรายวิชา 5672301 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22-พ.ค.-55

17

อ.พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ปัญหาร่วมกันระหว่างนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กับชุมชนภายนอกในวิชาโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22-พ.ค.-55

18

อ.ศักดิ์ชัย   ศรีมากรณ์ การพัฒนาบทเรียนฝึกปฏิบัติตามทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ์ รายวิชา 5673401การสร้างความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรื่อง การปรับแต่งความมั่นคงสำหรับระบบปฏิบัติการเครือข่าย

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22-พ.ค.-55

19

อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าประเภทหลอดก๊าซคายประจุ

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22-พ.ค.-55

20

อ.วราภรณ์ ทุมชาติ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในรายวิชา4091611 คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรมโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Scilab

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22-พ.ค.-55

21

อ.ณรงค์  เครือกันทา การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชั่น เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22-พ.ค.-55

22

อ.จินตนา  อำนาจกิติกร การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานรายวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล 2 โดยใช้เทคนิคการสอบซ้ำร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25-ก.ค.-55

23

ผศ.พงษ์สวัสด์ อำนาจกิติกร การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติอุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25-ก.ค.-55

24

อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ การหาประสิทธิภาพชุดสาธิต ระบบไฟฟ้าในอาคาร

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25-ก.ค.-55

25

อ.ณรงค์   เครือกันทา การสร้างหนังสืออิเล็ก ทรอนิกส์ เรื่องโปรแกรมเนชั่นแนล มัลติซิมอนากล๊อกดีไวซ์

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25-ก.ค.-55

26

อ.จักรกฤษณ์   ฮั่นยะลา การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอนระหว่างสื่อประเภทสไลด์กับวีดีโอในรายวิชาระบบบริหารและการประกันคุณภาพ

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25-ก.ค.-55

27

อ.อดิศร  ถมยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ช่างอุตสาหกรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยสื่อการทดลองเสมือนจริง

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25-ก.ค.-55

28

อ.รวิภา  ยงประยูร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ช่างอุตสาหกรรมของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25-ก.ค.-55

29

อ.วราคม วงศ์ชัย แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชากำลังวัสดุ ปีการศึกษา 1/2555

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25-ก.ค.-55

30

ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ การพัฒนาชุดเสริมทักษะกรณีเร่งรัดกิจกรรมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการของPERT/CMP สำหรับรายวิชา 5672601วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25-ก.ค.-55

31

อ.ประสงค์        หน่อแก้ว ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อการใช้บริการห้องเครื่องมือของสาขาเทคโนโลยีการผลิต

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25-ก.ค.-55

32

อ.ศรายุทธ  มาลัย ประสิทธิภาพการวางผังอาคารขนาดใหญ่ด้วยกล้องประมวลผลรวม

25,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20-มิ.ย.-55

33

ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง การทดลองเพิ่มรูพรุนในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำ  เซรามิก เพื่อกรองน้ำบริโภคโดยการเติมวัสดุชีวมวล

35,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20-ก.ค.-55

34

อ.อดุลย์  ทรายตัน การศึกษาแนวทางการลดอุณหภูมิการเผาเนื้อดินเพื่อลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง กรณีศึกษา บริษัท อิญอร จำกัด

45,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20-ก.ค.-55

35

อ.ปฐมพงศ์  พรมมาบุญ การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเส้นใบตาล

20,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20-ก.ค.-55

36

อ.พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น การพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรือนอบแห้งเมล็ดกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยหลังคา ๒ ชั้น

71,500

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20-ก.ค.-55

37

อ.นราธิป วงษ์ปัน การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

35,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20-ก.ค.-55

38

อ.ดร.ปัญญา  พลรักษ์ เรื่องการพัฒนาสร้างเครื่องผสมปูนปลาสเตอร์แบบสุญญากาศขนาดเล็ก

40,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20-ก.ค.-55

39

อ.อดิศร  ถมยา การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารขนาดใหญ่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดทำพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

50,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1-ส.ค.-55

40

อ.วราคม  วงศ์ชัย การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำโดยใช้เชื้อเพลิงน้ำมันไพโรไลซิสจากขยะพลาสติกของกิจกรรมเพาะเห็ด

21,500

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1-ส.ค.-55

41

อ.วราภรณ์ ทุมชาติ การผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากเตาเผาแบบInvertedDowndraft โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง

30,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1-ส.ค.-55

42

อ.สลิล  โทไวยะ ระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

20,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1-ส.ค.-55

43

ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ การพัฒนาการจัดทำเอกสารวิชาการด้วยภาษาเท็กซ์

10,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1-ส.ค.-55

44

อ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา การหาเวลามาตรฐานการทำงานของพนักงานในโรงงานเซรามิค

16,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1-ส.ค.-55

45

อ.รวิภา  ยงประยูร แนวทางการบูรณาการการจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้นตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

20,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1-ส.ค.-55

46

อ. วิเชษฐ    ยิ้มละมัย การออกแบบระบบการใช้งานไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมสกาดา

50,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6-ส.ค.-55

47

อ.ศักดิ์ชัย   ศรีมากรณ์ การพัฒนาแอพพลิเคชันเรียนรู้สองภาษาเพื่อส่งเสริมการพูดภาษาไทยกลางและภาษาถิ่นเหนือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในจังหวัดลำปาง บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย

25,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6-ส.ค.-55

48

อ.ณิชา นภาพร   จงกะสิกิจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพสินค้าทางการเกษตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตร จังหวัดลำปาง

25,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6-ส.ค.-55

49

อ.จินตนา   อำนาจกิติกร พัฒนาสร้างเครื่องเขย่าขวดยาฉีดยารุ่น 2 สำหรับโรงพยาบาทในจังหวัดลำปาง

41,300

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6-ส.ค.-55

50

อ.วินัย  ต๊ะแสง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ดูดซับน้ำ กรณีศึกษาดินพื้นบ้านม่อนเขาแก้ว

49,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9-ส.ค.-55

51

อ.เอกรัฐ    อินต๊ะวงศา การล้างใบเลื่อยด้วยเครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิกส์

40,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9-ส.ค.-55

52

อ.สรวิศ  มูลอินต๊ะ การเปรียบเทียบผลของตัวเชื่อมประสานอินทรีย์และอนินทรีย์ต่อสมบัติของอิฐก่อสร้างแบบไม่เผาในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง

30,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9-ส.ค.-55

53

อ.ศิวัช  ลาวัลย์ดีกุล การพัฒนาเคลือบไฟต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์1180 องศาเซลเซียส

29,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9-ส.ค.-55

54

อ.กนกกัญญา  รวมไมตรี การใช้ประโยชน์จากขี้เถ้าชานอ้อย สำหรับเคลือบอุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน

30,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7-ส.ค.-55

55

อ.มัตติกา  บุญมา การศึกษารูปแบบการขนส่งสาธารณะสำหรับเขตชุมชนเมืองขนาดเล็กและขนาดกลาง

30,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14-ส.ค.-55

56

อ.ศิริมา  เอมวงษ์ การพัฒนาเคลือบโครมทินเรดอุณหภูมิ 1200องศาเซลเซียส

25,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1-ส.ค.-55

57

อ. พงษ์ศักดิ์   อยู่มั่นอ. ณรงค์   เครือกันทา การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา : อำเภอแม่ทะ

50,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1-ต.ค.-54

58

อ. สลิล  โทไวยะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานของรายวิชา 5673604 การบริหารโครงแบบซอฟต์แวร์

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-พ.ย.-55

59

อ. อดุลย์ ทรายตัน การนำทฤษฏีการเรียนรู้ของไทเลอร์ ว่าด้วย“ความต่อเนื่อง” มาใช้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแก่ผู้เรียนในรายวิชา โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ 1 ปีการศึกษา 2555

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-พ.ย.-55

60

อ.ดร. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากฎหมาย สัญญา  และรายการก่อสร้าง

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-พ.ย.-55

61

ผศ. ไพจิตร  สุขสมบูรณ์
อ.สลิล  โทไวยะ
การผลิตการ์ตูนแอนนิเมชั่น การละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ของโรงเรียนในจังหวัดลำปาง

50,000

มหาวิทยาลัย        ราชภัฏลำปาง

7-ก.ย.-55

62

อ. ญาดา  เขื่อนใจอ. สลิล  โทไวยะ การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง

50,000

มหาวิทยาลัย            ราชภัฏลำปาง

7-ก.ย.-55

63

อ. ศุภวุฒิ  ผากาอ. สันติ  วงศ์ใหญ่

อ. อดิศร ถมยา

การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื่นที่เหมาะสมต่อการเจริญ เติบโตของเห็ดในโรงเพาะบ้านทุ่งบ่อแป้น  ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง

50,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7-ก.ย.-55

64

อ. วิเชษฐ    ยิ้มละมัย การประเมินกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

6,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30-พ.ย.-55

65

อ.ดร สกลวรรณ  ห่านจิตสุวรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประปาและสุขาภิบาล

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3-ธ.ค.-55

66

อ. ณัฐสิณี  ตั้งศิริไพบูลย์ การใช้เฟสบุ๊คเพื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป

5,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3-ธ.ค.-55

Comments are closed.

Scroll To Top