Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » 55-ตีพิมพ์เผยแพร่

55-ตีพิมพ์เผยแพร่

รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2555

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ลำดับ

ชื่อเจ้าของบทความ

ชื่อบทความวิจัย

ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อวารสาร

1

อ. ศรายุทธ  มาลัย การวางแผนการตัดเหล็กแผ่นด้วยโปรแกรม

2555

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 20

  เชิงเส้นตรง

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม –

   

เมษายน 2555

2

ผศ. ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ การเปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดการ

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ระบบฐานข้อมูลในการประมวลผลของซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  ไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์

ปี 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554

   

– มีนาคม 2555  ISSN 1906-5337

3

อ. สลิล  โทไวยะ การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างรูป

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ทรงเรขาคณิต สำหรับรายวิชาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  กราฟฟิกพื้นฐาน

ปี 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554

   

– มีนาคม 2555  ISSN 1906-5337

4

อ. ธิติมา  คุณยศยิ่ง เนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิก

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  เพื่อกรองน้ำบริโภคโดยใช้กากดินรามเป็นส่วน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  ผสมเพื่อเพิ่มรูพรุนในเนื้อดิน

ปี 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554

   

– มีนาคม 2555  ISSN 1906-5337

5

รศ. บุญชัด  เนติศักดิ์ เทคโนโลยีการส่งกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  เพื่อระบบพลังงานที่ยั่งยืน HVDC Transmission

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  Technology  for Sustainable Energy

ปี 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554

  System

– มีนาคม 2555  ISSN 1906-5337

6

อ. มัตติกา  บุญมา ผลกระทบของตัวแปรในกระบวนการฉีดผสมหล่อ

2555

วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

  ขึ้นรูปต่อปริมาณรูพรุนของวัสดุเชิงประกอบพื้น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  อะลูมิเนียมผสมเสริมแรงด้วยผงซิลิคอนค์ไบด์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน

   

– มิถุนายน 2555

7

อ. นิวัติ  กิจไพศาลสกุล การปรับปรุงกระบวนการกะเทาะเปลือกในเม็ด

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  แมคคาเดเมีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   

ปี 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555

   

– มิถุนายน 2555 ISSN 1906-5337

8

อ. วิเชษฐ  ยิ้มละมัย การพัฒนาเครื่อผนักวาล์วระบายความร้อน

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  สำหรับบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   

ปี 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555

   

– มิถุนายน 2555 ISSN 1906-5337

9

อ. ประสงค์  หน่อแก้ว การผลิตตัวเรือนชิ้นทดสอบด้วยพลาสติก

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  จากเศษขวดนมเปรี้ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   

ปี 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555

   

– มิถุนายน 2555 ISSN 1906-5337

10

อ. พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น การสร้างเครื่องอบแห้งเมล็ดกาแฟพลังงาน

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ. ณรงค์  เครือกันทา แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน สำหรับเกษตรกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ. พงษ์สวัสดิ์  อำนาจกิติกร บ้านใหม่พัฒนา  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ปี 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555

   

– มิถุนายน 2555 ISSN 1906-5337

11

ดร. ธานินทร์  คูพูลทรัพย์ แนวทางการเพิ่มผลิตภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลา

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  มะพร้าว  ตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  จังหวัดลำปาง

ปี 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555

   

– มิถุนายน 2555 ISSN 1906-5337

12

ผศ. กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ของพนักงานโรงงานเซรามิกในจังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   

ปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555

   

– ธันวาคม 2555 ISSN 1906-5337

13

อ. จินตนา  อำนาจกิติกร การออกแบบและสร้างเครื่องเขย่าขวดยาฉีด

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ต้นแบบ สำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   

ปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555

   

– ธันวาคม 2555 ISSN 1906-5337

14

อ. ศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ออนไลน์

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ของหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   

ปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555

   

– ธันวาคม 2555 ISSN 1906-5337

15

อ. มัตติกา  บุญมา อิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อสมบัตรความแข็งของ

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  เชิงประกอบพื้นอลูมิเนียมผสมเสริมสร้างด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  อนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ

ปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555

  ผสมหล่อขึ้นรูป

– ธันวาคม 2555 ISSN 1906-5337

16

อ. ศิวัช  ลาวัลย์วดีกุล ผลของอัตราส่วนระหว่างดินขาวลำปาง

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  และดินดำแม่ทานต่อคุณสมบัติทางกายภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  และสมบัติเชิงกลของน้ำดินหล่อ

ปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555

   

– ธันวาคม 2555 ISSN 1906-5337

17

อ. สรวิศ  มูลอินต๊ะ การตกแต่งลวดลายกระเบื้องอุณภูมิต่ำด้วยเทคนิค

2555

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ. อภิญญา  วิไล การใช้น้ำดินสี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   

ปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555

   

– ธันวาคม 2555 ISSN 1906-5337

Comments are closed.

Scroll To Top