Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » 54-ทุนวิจัย

54-ทุนวิจัย

ประกาศทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2554

 

เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ที่

ผู้วิจัย

ชื่อผลงาน

จำนวนเงิน

แหล่งงบประมาณ

วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญา

1

อ. อาทิตย์  วังนัยกูลอ.ธชนม์     ก้าวสมบูรณ์

อ. ศรายุทธ  มาลัย

อ. ธรรมรัฐ  ปานคำ

แนวทางการสร้างการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

105,650

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1 ก.พ. 54

2

ผศ. นพนันท์  สุขสมบูรณ์ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระดับสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยการใช้ฐานตัวแบบการชักเหตุผล (Knowledge Management Research Develop the Decision Support System for Rajabhat University Administrator Using Model-Based Reasoning)

1,850,000

ทุนอุดหนุนวิจัยตามโครงการส่งเสริมวิจัยในอุดมศึกษา(ทุน สกอ.)

15 มี.ค. 54

 

 เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย

ที่

ผู้วิจัย

ชื่อผลงาน

จำนวนเงิน

แหล่งงบประมาณ

วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

ผศ.นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์ 1. การสร้างเครื่องย่อยขวดพลาสติก

20,000

มหาวิทยาลัย

20 มิ.ย. 54
อ.ศุภวุฒิ  ผากา  2. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1 หัวข้อการควบคุมระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อัตโนมัติ

5,000

งบอุดหนุน

30 มิ.ย. 54
3. การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องดูดน้ำลายอัตโนมัติสำหรับโรงพยาบาลชุมชน

20,000

มหาวิทยาลัย

20 มิ.ย. 54
อ.วิเชษฐ  ยิ้มละมัย  4. การสร้างชุดทดลองเชื่อมต่อผ่านการควบคุมด้วยโปรแกรม LABVIEW ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า

5,000

งบอุดหนุน

30 มิ.ย. 54
5. การพัฒนาเครื่องผนึกวาล์วระบายความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่ว

25,000

มหาวิทยาลัย

20 มิ.ย. 54
4 อ.ฐานันดร์  โต๊ะถม 6. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา หัวข้อระบบปฏิบัติการ

5,000

งบอุดหนุน

30 มิ.ย. 54
5 อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ 7. การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ  3 เฟส

5,000

งบอุดหนุน

4 ส.ค. 54
อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ  8. ชุดสาธิตการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน RS – 485

5,000

งบอุดหนุน

26 ม.ค. 54
9. การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

29,000

มหาวิทยาลัย

5 เม.ย. 54
อ.นราธิป  วงษ์ปัน  10. การแก้ปัญหาการเรียน เรื่อง การติดตั้งและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รายวิชา 5584705 เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

5,000

งบอุดหนุน

30 มิ.ย. 54
11. การประยุกต์ระบบทรัพยากรองค์กรแบบเปิดเผยรหัส สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชำแหละเนื้อสุกรบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

27,500

มหาวิทยาลัย

3 มี.ค. 54
อ. ธนวรกฤตโอฬารธนพร

 

12. การศึกษาพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลใน Search Engine ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

5,000

งบอุดหนุน

30 มิ.ย. 54
13. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจออนไลน์โรงงานรามา  เซรามิกส์

20,000

มหาวิทยาลัย

22 เม.ย. 54

 

อ.จินตนาอำนาจกิติกร

 

 

14. การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการสอบโดยการใช้คะแนนความ ก้าวหน้าของการสอบซ้ำในรายวิชาดิจิตอล 1 ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

5,000

งบอุดหนุน

30 มิ.ย. 54
15. การสร้างและพัฒนาเครื่องเขย่าขวดยาสำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดลำปางมหาวิทยาลัย

30,274

มหาวิทยาลัย

11 มิ.ย. 54
16. การพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการแบบเพื่อน ช่วยสอน

5,000

งบอุดหนุน

4 ส.ค. 54
10 

 

อ.ณรงค์เครือกันทา

 

 

17. การสร้างชุดทดลองวงกรองความถี่ ด้วยวงจรขยายความนำถ่ายโอน ในรายวิชาปฏิบัติวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 รหัสวิชา 5583109

5,000

งบอุดหนุน

26 ม.ค. 54
18. การแก้ปัญหาการเรียนรู้ เรื่อง วงจรเรโซแนนซ์ โดยใช้บทเรียนเสริมศึกษาแบบออนไลน์

5,000

งบอุดหนุน

4 ส.ค. 54
19. การพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารระบบอินเตอร์เนต เพื่อใช้ในการแจ้งข่าวสารและการเตือนภัยแก่ชุมชนพื้นที่จังหวัดลำปาง

20,000

มหาวิทยาลัย

22 เม.ย. 54
11  อ.สกล  จิโนสวัสดิ์  20. ศึกษาการออกแบบ สร้างชุดเก็บลม เพื่อใช้ประกอบการทดลองในรายวิชา 5583402

5,000

งบอุดหนุน

26 ม.ค. 54
21. เครื่องช่วยฟังจังหวะการเต้นหัวใจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

20,000

มหาวิทยาลัย

4 พ.ค. 54
12  อ.พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น  22. การแก้ปัญหาเรื่องการเขียนเส้นในรายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจรพิมพ์ รหัสวิชา 5581107

5,000

งบอุดหนุน

26 ม.ค. 54
23. โครงการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งเมล็ดกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานชนิดอุโมงค์ของชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดลำปาง

45,084

มหาวิทยาลัย

22 เม.ย. 54

13

อ.ดอนสัน  ปงผาบ  24. เครื่องวัดระดับซีเมนต์ในไซโล

20,000

มหาวิทยาลัย

3 มี.ค. 54
14  อ.สมพร  ติ๊บขัด  25. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสื่อการสอน วิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล

5,000

งบอุดหนุน

30 มิ.ย. 54
26. การออกแบบและสร้างเครื่องนวดข้าวอัตโนมัติแบบรักษาฟางข้าว

20,000

มหาวิทยาลัย

4 พ.ค. 54
15 อ.เอกรัฐ   อินต๊ะวงศา 27. การพัฒนาเครื่องอัดถ่านจากเปลือกในเมล็ด           แมคคาเดเมีย

20,000

มหาวิทยาลัย

5 เม.ย. 54
16 อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล 28. การปรับปรุงกระบวนการกะเทาะเปลือกในเมล็ดแมคคาเดเมีย

20,000

มหาวิทยาลัย

5 เม.ย. 54
17 อ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ 29. การศึกษาหาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนารถต้นแบบประหยัดเชื้อเพลิง ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน

20,000

มหาวิทยาลัย

11 มิ.ย. 54
18 อ.ประสงค์  หน่อแก้ว 30. การผลิตตัวเรือนชิ้นทดสอบด้วยพลาสติกจากเศษขวดนมเปรี้ยว

29,000

มหาวิทยาลัย

20 มิ.ย. 54
19  อ.ดร.รวิภา ยงประยูร  31. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ช่างอุตสาหกรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยนวัตกรรมรถต้นแบบประหยัดเชื้อเพลิง “SPEED ONE”

5,000

งบอุดหนุน

4 ส.ค. 54
32. การประเมินวัฏจักรชีวิตของรถไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า

30,000

มหาวิทยาลัย

3 มี.ค. 54
20 อ.จักรฤษณ์   ฮั่นยะลา 33. การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกางเกงเวสในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์จำกัด

20,000

มหาวิทยาลัย

4 พ.ค. 54
21 อ.ดร.ธานินทร์  คูพูลทรัพย์ 34. แนวทางการเพิ่มผลิตภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

20,000

มหาวิทยาลัย

11 มิ.ย. 54
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
22 

ผศ. ศรายุทธ มาลัย

 

35. การวางแผนการตัดเหล็กแผ่นด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง

20,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 7 ก.พ. 54
36. การสอนโดยการฝึกและปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการใช้กล้องระดับแบบอัตโนมัติ

5,000

งบอุดหนุน 4 ส.ค. 54
23 

 

อ. อาทิตย์ วังนัยกูล 

 

37. พฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกและอายุการใช้งานโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(กรณีศึกษา :สะพานรัชดาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง)

29,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 20 มิ.ย. 54
38. ปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

5,000

งบอุดหนุน 4 ส.ค. 54
39. การสังเคราะห์งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางการเรียน

5,000

งบอุดหนุน 26 ม.ค. 54
24  อ.ชยานนท์ ทิพย์วังเมฆ  40. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากำลังวัสดุ 

5,000

งบอุดหนุน 30 มิ.ย. 54
41. เสถียรภาพฐานรากแผ่ซึ่งลอยน้ำได้กรณีประสบภัยพิบัติ

25,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 20 มิ.ย. 54 

 

25 

 

อ. ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์

42. ความคาดหวังของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

5,000

งบอุดหนุน 4 ส.ค. 54
43. การประยุกต์ใช้เทคนิค Backward Design ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการสอน

5,000

งบอุดหนุน 4 ส.ค. 54
44. ความสัมพันธ์ของปริมาณวัสดุมวลรวมในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับอาคารพักอาศัย 2 ชั้น

15,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 20 มิ.ย. 54

26

อ. อาทิตย์  วังนัยกูลอ.ธชนม์    ก้าวสมบูรณ์

อ. ศรายุทธ  มาลัย

อ. ธรรมรัฐ  ปานคำ

45. แนวทางการสร้างการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

24,700

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1 ก.พ. 54

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
27 

 

อ.อดุลย์  ทรายตัน 

 

46. การพัฒนาการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาเรขศิลป์เบื้องต้นร่วมกับการสอนรายวิชาวัสดุเซรามิกส์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างดิน

5,000

งบอุดหนุน

3 มิ.ย. 54
47. การเปรียบเทียบผลของชั่วโมงการบดต่อปริมาณการรานตัวของเคลือบแตกลายงา เพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุ เซรามิกส์

5,000

งบอุดหนุน

4 ส.ค. 54
48. การใช้กากดินขาวลำปางเป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง

20,000

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง

4 พ.ค. 54
28 

 

อ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง 

 

49. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี    เซรามิกส์ ชั้นปี่ที่ 2 จากกิจกรรมการทำแผนที่ความคิด รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์              เซรามิกส์ 1 ภาคเรียน                  ที่ 2/2553

5,000

งบอุดหนุน

30 มิ.ย. 54 
50. การทดลองเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพหลังเผาระหว่างการใช้กากดินขาว กับหินเขี้ยวหนุมานในเคลือบใส อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น

5,000

งบอุดหนุน

4 ส.ค. 54
51. การทดลองเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิก เพื่อกรองน้ำบริโภค โดยใช้กากดินรวมเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มรูพรุนในเนื้อดิน

25,000

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง

7 ก.พ. 54
29 อ.ศิริมา  เอมวงษ์ 52. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินพื้นบ้านที่ผสมดินเบาในอุณหภูมิต่างกันระหว่าง 700-1100 องศาเซลเซียส

5,000

งบอุดหนุน

4 ส.ค. 54
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
30  ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์  53. ระบบประมวลกฎหมายอาญาฉบับประชาชนบน iPad

20,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3 มี.ค. 54
54. ระบบเผยแพร่ผลงานสัมมนานักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

5,000

งบอุดหนุน 26 ม.ค. 54
31  อ. ญาดา เขื่อนใจ 

 

55. ระบบสารสนเทศการให้ข้อมูลร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ จังหวัดลำปาง

20,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3 มี.ค. 54
56. การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา 5072501 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 

 

5,000

งบอุดหนุน 26 ม.ค. 54
32  อ. ณิชา นภาพรจงกะสิกิจ

 

57. การพัฒนาระบบการเงินสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดลำปาง

20,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3 มี.ค. 54
58. การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา 5674601 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ เรื่องการคำนวณ PERT และ CPM

5,000

งบอุดหนุน 26 ม.ค. 54
33   อ. สลิล โทไวยะ 

 

59. การพัฒนาระบบสารสนเทศสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่เขตอำเภอเมืองลำปาง

20,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3 มี.ค. 54
60. การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการร้างรูปทรงเลขาคณิต สำหรับรายวิชา 5672102 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกพื้นฐาน

5,000

งบอุดหนุน 26 ม.ค. 54
34  อ. ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์  61. การพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ออนไลน์ของหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

20,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3 มี.ค. 54
62. การพัฒนาบทเรียนโมดูล รายวิชา 5672402 การวางแผนและการจัดการเครือข่ายในองค์กร  เรื่อง  การตั้งค่าสวิตซ์และเร้าเตอร์

5,000

งบอุดหนุน 26 ม.ค. 54

Comments are closed.

Scroll To Top