Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » 54-ตีพิมพ์เผยแพร่

54-ตีพิมพ์เผยแพร่

รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2554

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

วัน เดือน ปี

ชื่อวารสาร

1

การบริหารจัดการน้ำเพื่อผลกระทบการขาด

อ. อาทิตย์  วังนัยกูล

 14-17 ม.ค. 54 การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง

แคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตำบลบ้านดง

  พื้นที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ

อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2

2

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำในเขื่อน

อ. อาทิตย์  วังนัยกูล

 2 ต.ค. 53 – มี.ค. 54 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภูมิพลกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปีที่ 3

กักน้ำ

  ฉบับที่ 2 ISSN 1960-5337

3

การสร้างสื่อการเรียนการสอน ชุดแสดงองค์ประกอบ

อ. อดุลย์  ทรายตัน

 2 ต.ค. 53 – มี.ค. 54 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เชิงกายภาพของดิน

  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปีที่ 3

 

  ฉบับที่ 2 ISSN 1960-5337

4

การออกแบบและสร้างเงื่อนไขควบคุม PID สำหรับ

อ. วิเชษฐ  ยิ้มละมัย

 2 ต.ค. 53 – มี.ค. 54 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมแบบ SCADA

  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปีที่ 3

 

  ฉบับที่ 2 ISSN 1960-5337

5

การออกแบบและพัฒนาเครื่องดูดน้ำลายแบบ

อ. ศุภวุฒิ  ผากา

 2 ต.ค. 53 – มี.ค. 54 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อัตโนมัติ

  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปีที่ 3

 

  ฉบับที่ 2 ISSN 1960-5337

6

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชา

อ. ธิติมา  คุณยศยิ่ง

 2 ต.ค. 53 – มี.ค. 54 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีเซรามิกส์ ชั้นปีที่ 3 จากการทำสมาธิ

  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปีที่ 3

ก่อนเรียนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเทคโนโลยี

  ฉบับที่ 2 ISSN 1960-5337

เซรามิกส์

   

7

ส่วนผสมเนื้อดินในการเตรียมใส้กรองเซรามิก

อ. ธิติมา  คุณยศยิ่ง

 ม.ค.  – มิ.ย. 54 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สำหรับกรองน้ำอุปโภค

   สงคราม  ปีที่ 7  ฉบับที่ 13

 

  ISSN 1686-9974

8

เครื่องวัดระดับซีเมนต์ในไซโล

อ. ดอนสัน  ปงผาบ

 14 – 17 ม.ค. 54 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

 

  ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2

 

  การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย

 

  ISBN 978-374-9802-15-1

 

งานสร้างสรรค์

 

   

1

ถ้วยเซรามิกส์ ชื่อ ชุดลายเส้นตามจินตนาการ

อ. วินัย  ต๊ะแสง

2011

Thai Ceramic Awards 2011

Imaginary Lines

   

2

ชุดโต๊ะอาหาร / Dinner Set

อ. อดุลย์ ทรายตัน

2011

Thai Ceramic Awards 2011

 

Comments are closed.

Scroll To Top