Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » 54-นำไปใช้ประโยชน์

54-นำไปใช้ประโยชน์

– การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

ปีที่ดำเนินการเสร็จ

ปีที่นำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

อ.ญาดา  เขื่อนใจ

1. ระบบสารสนเทศการให้ข้อมูลร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ จังหวัดลำปาง

2554

2554

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง

อ.สลิล  โทไวยะ

2. ระบบสารสนเทศสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่เขตอำเภอเมืองลำปาง

2554

2554

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง

อ.ศุภวุฒิ ผากา 3. การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องดูดน้ำลายอัตโนมัติสำหรับโรงพยาบาลชุมชน

2554

2554

ฝ่ายทันตแพทย์  โรงพยาบาลเสริมงาม

 

ดร. รวิภา

ยงประยูร

4. การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ของกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด  ต.ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส

2553

2554

เทศบาลตำบลปงยางคก

 

อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร 5. ระบบรายงาน-ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยบัตรนักศึกษา

2553

2554

โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี

 

อ.ยุทธนา

ไวประเสริฐ

6. ชุดการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และไมโครคอน โทรลเลอร์

 

2553

2554

โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี

 

อ.ดอนสัน ปงผาบ 7. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียออนไลน์วิชา การประยุกต์ใช้งานไมโคร โปรเซสเซอร์

2553

2554

โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี

 

อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ 8. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

2553

2554

โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี

 

อ.ศรายุทธ  มาลัย 9. การวางแผนการตัดเหล็กแผ่นด้วยโปรแกรมเชิงเส้น

2554

2554

บริษัทศิลป์โยธา จำกัด

 

 

– การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

ปีที่ดำเนินการเสร็จ

ปีที่นำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

นายอดุลย์

ทรายตัน

10. การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์            การขยายตัวทางความร้อนของดินขาวลำปางที่มีส่วนผสมของวัสดุกลุ่มหลอมต่างกันสำหรับใช้ในงานเคลือบ

2553

2554

ร้านอิญอร เซรามิค โดยบริษัท อาร์.เอ็ม.แอล.เซรามิคส์(2007) จำกัด (รามาเซรามิค)

 

 

Comments are closed.

Scroll To Top