Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » demo

demo

  รายชื่อผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554
  ค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554
  แบบฟอร์มค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2554
 
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (300654)
  นโยบายการประกันคุณภาพ
  เอกสารประกอบหลักฐานองค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 6
(จากการประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ)
  งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสารการดำเนินงาน
  เอกสารประกอบหลักฐานองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
(จากการประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันฯ)
  ปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Comments are closed.

Scroll To Top