วันเสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
You are here: Home » การประชุม » ประชุมวิพากษ์ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2558
ประชุมวิพากษ์ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2558

ประชุมวิพากษ์ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2558

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ได้จัดประชุมวิพากษ์ มคอ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559
มีหลักสูตรจำนวน 9 หลักสูตรเข้าร่วมวิพากษ์ มคอ 7 ร่วมกัน
โดยมีผู้ให้คำแนะนำในการเขียน มคอ 7  ได้แก่
1. อาจารย์วิเชษฐ   ยิ้มละมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. อาจารย์ณรงค์  เครือกันทา  ผู้ช่วยคณบดีด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง  ผู้ช่วยคณบดีด้านการวิจัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมลวัฒน์  หิรัญชาติอนันต์  อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์

mko7_03 mko7_02 mko7_01

Comments are closed.

Scroll To Top