Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » ข่าวสารงานประกัน » อบรมความรู้เรื่องงานประกันฯ ให้แก่นักศึกษา 2561
อบรมความรู้เรื่องงานประกันฯ ให้แก่นักศึกษา 2561

อบรมความรู้เรื่องงานประกันฯ ให้แก่นักศึกษา 2561

โครงการอบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 19 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1335)

1 2 3 4 5

Comments are closed.

Scroll To Top