Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » การประชุม » ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานประกันฯ ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานประกันฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการ กำกับ ดูแล งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1315)

Comments are closed.

Scroll To Top