Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และแจ้งรายวิชาทวนสอบ
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และแจ้งรายวิชาทวนสอบ

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และแจ้งรายวิชาทวนสอบ

1. แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน)

2. แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาทวนสอบ ประจำปีการศึกษา 2559

Comments are closed.

Scroll To Top