วันเสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
You are here: Home » ข่าวสารงานประกัน » การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 ท่าน  ประกอบด้วย

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ประธานกรรมการ

2.

อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ กรรมการ

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต กรรมการ

4.

นางสาวรัชสุภา การักษ์ กรรมการและเลขานุการ

imageqa58

Comments are closed.

Scroll To Top