Sunday, July 25, 2021
You are here: Home » ข่าวสารงานประกัน » อบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา
อบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา

อบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา

โครงการอบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1335)

1 2 3 4

Comments are closed.

Scroll To Top