วันเสาร์, มกราคม 20, 2018
You are here: Home » เอกสารเผยแพร่ภายในคณะ

Category Archives: เอกสารเผยแพร่ภายในคณะ

แบบติดตามการดำเนินงาน (รอบ 3 เดือน)

star_full แบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

star_fullแบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และแจ้งรายวิชาทวนสอบ

1. แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน)

2. แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาทวนสอบ ประจำปีการศึกษา 2559

Scroll To Top