วันเสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
You are here: Home » เอกสารเผยแพร่ภายในคณะ

Category Archives: เอกสารเผยแพร่ภายในคณะ

รายงานแบบติดตามผลการดำเนินงาน (9 เดือน) และ มคอ 7

star_full แบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน)
     (ส่งเอกสารพร้อมไฟล์ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561)

star_full รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ 7) ประจำปีการศึกษา 2560
      (ส่งเอกสาร 4 เล่ม พร้อมไฟล์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2561)

แบบติดตามผลการดำเนินงาน (6 เดือน) และแบบรายวิชาทวนสอบ

star_full แบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน)

star_full แบบแจ้งรายวิชาทวนสอบ ประจำปีการศึกษา 2560

แบบติดตามการดำเนินงาน (รอบ 3 เดือน)

star_full แบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

star_fullแบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และแจ้งรายวิชาทวนสอบ

1. แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน)

2. แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาทวนสอบ ประจำปีการศึกษา 2559

Scroll To Top