วันเสาร์, มกราคม 20, 2018
You are here: Home » การประชุม

Category Archives: การประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่  1/2560
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์  2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1315)

meetingqa_0160

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่  6/2559
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน  2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1315)

picmeetingqa0659

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่  5/2559
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1315)

picqa0559

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 4/2559
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

picqa0459

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

iqa0359

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

ประชุมวิพากษ์ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2558

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ได้จัดประชุมวิพากษ์ มคอ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559
มีหลักสูตรจำนวน 9 หลักสูตรเข้าร่วมวิพากษ์ มคอ 7 ร่วมกัน
โดยมีผู้ให้คำแนะนำในการเขียน มคอ 7  ได้แก่
1. อาจารย์วิเชษฐ   ยิ้มละมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. อาจารย์ณรงค์  เครือกันทา  ผู้ช่วยคณบดีด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง  ผู้ช่วยคณบดีด้านการวิจัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมลวัฒน์  หิรัญชาติอนันต์  อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์

mko7_03 mko7_02 mko7_01

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 2/2559
วันพุธที่ 16  มีนาคม  2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

itechqa259

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 1/2559
วันศุกร์ที่ 12  กุมภาพันธ์  2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

pic_meetingqa0159

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2558

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เพื่อการขับเคลื่อนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

cats

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2558

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558
เพื่อการขับเคลื่อนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

cats

Scroll To Top