วันเสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
You are here: Home » ข่าวสารงานประกัน

Category Archives: ข่าวสารงานประกัน

การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้จัดอบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ห้องประชุมบัวตอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยมีวิทยากร  คือ  อาจารย์ณรงค์  เครือกันทา   อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22 33 44 55

อบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา

โครงการอบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1335)

1 2 3 4

การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 ท่าน  ประกอบด้วย

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ประธานกรรมการ

2.

อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ กรรมการ

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต กรรมการ

4.

นางสาวรัชสุภา การักษ์ กรรมการและเลขานุการ

imageqa58

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ
ในการนี้ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพกล่าวรายงาน และกล่าวเปิดโครงการอบรม
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู

                                  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญ รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้าร่วมอบรม นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต และอ.ชัยวุฒิ โกเมศ ที่เป็นพี่เลี้ยง ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในแต่ละกลุ่ม

ภาพ : จตุพร โปธาคำ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง13626975_1638276206484952_5306017426112328411_n 13658952_1638276269818279_8703770946072712564_n 13615107_1638278209818085_7729547417434002109_n 13754377_1638278129818093_7566620213125644273_n 13614923_1638278083151431_2924317620827128731_n 13782032_1638278076484765_4261887312703941953_n 13770260_1638278059818100_4716288927311128424_n 13775982_1638277999818106_654899969703662918_n 13669678_1638277956484777_8693199791163173272_n 13775407_1638277953151444_1248299271335806141_n 13775434_1638277863151453_2771334153113785429_n 13620943_1638277816484791_3213162854795670162_n 13781813_1638277756484797_9148342019314662515_n 13615166_1638277723151467_3149027490371610905_n 13680830_1638277653151474_6637704784190057241_n 13654247_1638277553151484_5999260536825925802_n 13775890_1638277549818151_7399017641249626415_n 13626457_1638277546484818_7944360388824350174_n 13612162_1638276439818262_4754705947246228499_n 13680701_1638276413151598_5288812537487907329_n 13620123_1638276326484940_3588828489097609786_n 13770368_1638276323151607_3431144745637607185_n 

13669104_1638279019818004_8221403559965334961_n

ป้องกัน: ผลประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

เรื่องนี้มีรหัสผ่านป้องกัน เพื่อจะดูเรื่องนี้คุณต้องใส่รหัสผ่านด้านล่าง:

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

 

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

itech_qa57_Page_1itech_qa57__Page_2

คำสั่งคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ 57

 

 

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 4 กันยายน 2558 ขอให้ทุกสาขาวิชาเตรียมรับการประเมินฯ 

ท่านสามารถตรวจสอบกำหนดการประเมินฯ และรายชื่อกรรมการประเมินฯ ได้ที่
http://www.plan.lpru.ac.th/2013/

002-1

003-2

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับคณะ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2557
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2556

ระดับหลักสูตร

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2557
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2556

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2557    ปรับปรุง 1
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2553
Scroll To Top