Monday, June 21, 2021

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • งานประกันฯ แจ้งส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2555

    งานประกันฯ แจ้งส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2555

    ตามที่ มหาวิทยาลัยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์  การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาในวันที่ ๔ ... Read More »
Scroll To Top